9 FESPIC GAMES HANDISPORT BENCHPRESS
30/11/06 - Kuala Lumpur ( MALAISIE )
Resultats
			Feminin							Masculin
		- 40 kg
1 Bagtygul Amanova : 60 kg
2 Achelle Guion : 60 kg
3 Yim Hung Lam : 55 kg

- 44 kg
1 Hiromo Kobayashi : 55 kg
2 Latika Mane : 35 kg
- 48 kg
1 Cuijuan Xiao : 100 kg 1 Morteza Dashti : 157,5 kg
2 Hoang Chau : 95 kg 2 Choochat Sukjareen : 152,5 kg
3 Fatima Hasan : 77,5 kg 3 Keun Jin Choi : 132,5 kg
4 Agustin Kitan : 132,5 kg
5 S. Batapolamudalige : 130 kg
6 Alexey Lukutin : 110 kg
7 Wan Kamaruzaman : 107,5 kg
8 Mekan Agalikov : 105 kg
9 Vison Jasni : 100 kg

- 52 kg
1 Jianxin Bian : 120 kg 1 Thongsa Marasri : 160 kg
2 Somknoun Anon : 90 kg 2 Quamxi Yang : 160 kg
3 Thi Nga Ainh : 85 kg 3 Narong Kasanun : 155 kg
4 Natali Elias : 82,5 kg 4 Hussein Hassan : 147,5 kg
5 Gholama. Gamoshabadi : 145 kg
6 Kon Fatt Sheok : 140 kg
7 Yakub Muhamedov : 110 kg
8 Mohammad : 100 kg

- 56 kg
1 Lee Chan Siow : 85 kg 1 Jian Wang : 180 kg
2 Pekiyeva Mayagozel : 82,5 kg 2 Gholah. Chaltoukkar : 165 kg
3 Hee Choi Syun : 75 kg 3 Koh Chia Shern : 127,5 kg
4 Gulbanu Abdykholkova : 45 kg
						- 60 kg
1 Yanmie Xu : 107,5 kg 1 Hamzeh Mohammadi : 197,5 kg
2 Purba Nurtani : 100 kg 2 Sergey Meladze : 170 kg
3 Arawan Bootpo : 97,5 kg 3 Rajinder Singh Rahelu: 165 kg
4 Agustina Bantiloc : 67,5 kg 4 Vikram Singh : 152,5 kg
5 Indira Gaekwad : 52,5 kg 5 Van Hung Nguyen : 152,5 kg
6 Alefel. Mataikamoana : 120 kg
7 Ala Alsaleh : 102,5 kg
8 Dawoud Sulaiaman F : 102,5 kg
9 Tam Kai Ming : 100 kg
						- 67,5 kg
1 Taoying Fu : 142,5 kg 1 Ali Hosseini : 200 kg
2 Hwa Jeong Lee : 90 kg 2 Lei Lui : 197,5 kg
2 Ya Hsuan Lin : 80 kg 3 Perumal Marippan : 170 kg
4 Hajime Ujiro : 160 kg
5 Anton Boy : 150 kg
6 Prakash Mohare : 145 kg
7 Ruslan Dolobayeb : 140 kg
8 Harminder Pal Sova : 135 kg
9 Abdurahimov : 115 kg
10 Yong Bae Lee : 97,5 kg
11 Ismail Abdulla : 52,5 kg
						- 75 kg
1 Tzu Hui Lin : 132,5 kg 1 Duk Hwan Bong : 180 kg
2 Valentina Simakova : 100 kg 2 Hideki Odo : 170 kg
3 Syarifah Raudzah : 90 kg 3 Spartak Ramazanov : 155 kg
4 Fatimah Wagimin : 82,5 kg 4 Bhushan Kasekar : 147,5 kg
5 Lyazat Salimzhanova : 75 kg 5 Shaukat Mugalimov : 145 kg
6 Yusri Mohd : 145 kg
7 Nurul Azhar : 130 kg
8 Yusup Kadirov : 117,5 kg
						- 82,5 kg
1 Liping Zhang : 130 kg 1 Haidong Zhang : 247,5 kg
2 Huda Ali : 85 kg 2 Hussin Thaer : 200 kg
3 Seyed H. Mousavi : 192,5 kg
4 Ovezgeldy Orjiyev : 175 kg
5 Paul Hyde : 160 kg
6 Gurmail Singh : 135 kg
7 Suip Ahmad : 132,5 kg
		+ 82,5 kg						- 90 kg
1 Ruifang Li : 160 kg 1 Jong Chul Park : 232,5 kg
2 Deahnne McIntyre : 137,5 kg 2 Huichao Cai : 220 kg
3 Khamis Mohammed : 220 kg
4 Katsuhito Nakatsuji : 165 kg
5 Sachin Chaudhary : 162,5 kg
6 Nathan Pentecost : 135 kg
7 Shamil Mohd : 135 kg
8 Vadim Dukart : 130 kg
9 Rashid Alnaemi : 127,5 kg
10 Larry Rex : 122,5 kg
									- 100 kg
1 Faris Abed : 235 kg
2 Dong Qi : 225 kg
3 Dehghani Amrollah : 220 kg
4 Ravil Diganshin : 170 kg
5 Cameron Whittington : 152,5 kg
6 David Williams : 137,5 kg
7 Jung Sung Yun : 135 kg
									+ 100 kg
1 Kazem Rajabigolojeh : 255 kg
2 Kuo Tai Huang : 220 kg
3 Nirut Saneebutr : 207,5 kg
4 Maharram Aliyev : 200 kg
5 Abdulla Ali : 192,5 kg
6 Hamdo Salat : 165 kg
7 Jeon Keun Bae : 150 kg
Retour  la page d'accueil : accueil